Znaczenie ulgi ekspansyjnej dla handlu elektronicznego

W ostatnich miesiącach ulga na ekspansję stała się jednym z najczęściej dyskutowanych tematów, szczególnie w kontekście e-commerce. Jest to środek wsparcia wprowadzony przez rządy w celu stymulowania rozwoju firm internetowych poprzez ulgi podatkowe i zachęty finansowe. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest ulga na ekspansję, jakie jest jej znaczenie dla e-commerce, przeanalizujemy korzyści z niej płynące oraz potencjalne zagrożenia, jakie niesie dla firm z tej branży.
Nie czekaj na sukces – działaj!
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania mogą pomóc Twojemu biznesowi osiągnąć nowe wyżyny. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby wspierać Cię na każdym kroku – od strategii po realizację. Z nami Twój biznes nie zna granic. Zacznij swoją podróż do sukcesu teraz!
Spis treści

Czym jest ulga podatkowa na ekspansję?

Ulga podatkowa wprowadzona w 2022 r. to forma wsparcia udzielanego przez rządy, która umożliwia firmom zmniejszenie obciążeń podatkowych lub uzyskanie innych korzyści finansowych w celu zachęcenia ich do inwestowania w rozwój i rozszerzenia działalności. Jest to często wykorzystywane narzędzie w polityce gospodarczej, mające na celu stymulowanie inwestycji, tworzenie miejsc pracy i promowanie wzrostu gospodarczego w określonych sektorach, w tym w handlu elektronicznym.

Ulga prorozwojowa została uregulowana w art. 18eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2022.2587; „ustawa o CIT”) oraz w art. 26gb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647; „ustawa o PIT”). Umożliwia ona spółce osiągającej dochody inne niż z zysków kapitałowych, odliczenie kosztów uzyskania przychodów, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Można je odliczyć do wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w roku podatkowym z tytułu przychodów innych niż zyski kapitałowe, nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.

Przedsiębiorcy mają prawo do ulgi podatkowej z tytułu wydatków związanych z marketingiem i uzyskaniem certyfikatów, rejestracją znaków towarowych oraz dostosowaniem opakowań do wymagań klientów. Należy jednak zauważyć, że koszty te można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu tylko w przypadku wzrostu sprzedaży określonych produktów lub nowej sprzedaży produktów wcześniej nieoferowanych w kraju w ciągu kolejnych dwóch lat podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesiono koszty.

Co można uwzględnić w ramach ulgi na rozwój?

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych kosztów, które polskie firmy mogą odliczyć w 2024 roku w ramach ulgi na rozwój.

Inwestycje w infrastrukturę technologiczną: Wydatki związane z nabyciem nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwerów lub modernizacją istniejącej infrastruktury IT mogą być zaliczone jako wydatki na rozwój firmy.

Wydatki na szkolenia: Firmy mogą zaliczyć koszty związane ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi nowych technologii, procesów biznesowych lub strategii marketingowych.

Wydatki na marketing i promocję: Koszty związane z promocją nowych produktów, usług lub rozwojem marki w Internecie, w tym koszty reklam internetowych, kampanie marketingowe w mediach społecznościowych, tworzenie treści na bloga lub stronę internetową.

Koszty logistyczne: Wydatki związane z rozwojem infrastruktury logistycznej, takie jak budowa lub wynajem magazynów, zakup nowych środków transportu lub modernizacja systemów zarządzania magazynem.

Koszty badań i rozwoju: Koszty związane z prowadzeniem badań i prac rozwojowych nad nowymi produktami, usługami lub technologiami, w tym koszty wynagrodzenia pracowników badawczo-rozwojowych oraz zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

Koszty konsultingowe: Wydatki związane z wynajmem zewnętrznych firm do udzielania porad strategicznych, prawnych lub finansowych..

Koszty uczestnictwa w targach: Wydatki związane z uczestnictwem w targach, takie jak organizacja stoiska wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników lub zakwaterowanie i wyżywienie pracowników.

Koszty związane z dokumentacją produktów: Wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych.

Koszty przetargowe: Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu oraz składania ofert innym podmiotom.

Należy jednak pamiętać, że koszty te muszą być bezpośrednio związane z ekspansją firmy. Muszą być również udokumentowane i zgodne z przepisami podatkowymi. Przed dokonaniem jakichkolwiek odliczeń zaleca się konsultacje z księgowym lub doradcą podatkowym w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na koszty, których nie można odliczyć w ramach ulgi na rozszerzenie działalności. Należą do nich między innymi:

 • Przejazd samochodem służbowym na miejsce targów;
 • Rekompensowanie pracownikom czasu spędzonego na uczestnictwie w targach;
 • Pokrycie kosztów opracowania lub wyprodukowania nowych opakowań dla produktów, które są wprowadzane do oferty sprzedażowej przez spółkę, a nie kontrahenta;
 • Wynagrodzenie dla pracowników za czas poświęcony na opracowanie nowych opakowań dla produktów wprowadzanych do oferty przez spółkę;
 • Wydatki na szkolenia marketingowe i sprzedażowe dla pracowników.

Wpływ na branżę e-commerce

Ulga podatkowa na ekspansję jest istotną kwestią dla firm działających w branży e-commerce. Stanowi ona ważne narzędzie zarówno z perspektywy podatkowej, jak i biznesowej, a jej wykorzystanie może przynieść korzyści. Dlaczego ulga na rozszerzenie działalności ma kluczowe znaczenie dla e-commerce? Oto kilka powodów:

Zachęta do inwestycji

Dzięki obniżce, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem elektronicznym są zachęcane do inwestowania w rozwój swojej działalności, na przykład poprzez poszerzenie asortymentu produktów lub usług, modernizację technologiczną, rozbudowę infrastruktury logistycznej itp. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku oraz wzrostu udziału w rynku.

Mniejsze obciążenia podatkowe 

Dzięki uldze na ekspansję firmy z sektora e-commerce mogą cieszyć się istotnymi korzyściami podatkowymi. To pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz przyczynia się do oszczędności finansowych, które mogą zostać przeznaczone na dalszy rozwój działalności. Taka możliwość przyczynia się do zwiększenia rentowności oraz umiejętności konkurowania na rynku.

Promowanie innowacji

Dzięki obniżce cen, przedsiębiorstwa zaangażowane w sektor e-commerce mogą bezproblemowo inwestować w nowe pomysły i technologie, co przyczynia się do korzyści zarówno dla firm, jak i klientów poprzez dostarczanie lepszych produktów, usług oraz doświadczeń zakupowych. To z kolei może przyczynić się do budowania mocniejszych relacji z klientami oraz zwiększenia lojalności wobec marki.

Jeśli chcemy to ująć w prosty sposób, przedstawiając zalety i wady ulgi na ekspansję dla firm z sektora e-commerce, możemy to zrobić w kilku punktach.

Zalety:

Zwiększenie konkurencyjności: Zapewnienie ulg w ekspansji może pomóc firmom e-commerce w zwiększeniu ich konkurencyjności poprzez inwestowanie w rozwój i ekspansję, przynosząc takie  korzyści, jak większy udział w rynku i wzrost przychodów.

Zwiększenie rentowności: Obniżenie kosztów podatkowych może znacząco wpłynąć na rentowność firm e-commerce, pozwalając im zaoszczędzić pieniądze, które można ponownie zainwestować w dalszy rozwój działalności lub inne cele strategiczne.

Zachęcanie do innowacji: Ulga na ekspansję może stymulować innowacje w handlu elektronicznym, zachęcając firmy do inwestowania w nowe technologie i rozwiązania, co może przynieść korzyści zarówno firmom, jak i klientom.

Wady:

Ryzyko nadużyć: Istnieje możliwość, że niektóre spółki będą próbowały wykorzystać ulgę podatkową w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, co może prowadzić do nadużyć i oszustw, szkodząc reputacji sektora e-commerce.

Obciążenie dla budżetu państwa: Ulga podatkowa na ekspansję może generować koszty dla budżetu państwa, zwłaszcza jeśli nie jest skutecznie zarządzana i monitorowana, co może mieć negatywny wpływ na inne obszary gospodarki lub wymagać dodatkowych środków z innych źródeł.

Jednocześnie przedsiębiorstwo działające w branży e-commerce, dążąc do rozwoju na polskim rynku w 2024 roku, może napotkać pewne wyzwania ze względu na zmieniające się regulacje, silną konkurencję oraz wymagania odnośnie dokumentacji i kryteriów kwalifikacyjnych. Poniżej wymieniono kilka potencjalnych trudności, które mogą się pojawić:

Zmieniające się przepisy podatkowe i prawne: Przepisy podatkowe i prawne podlegają ciągłym zmianom, co może prowadzić do zamieszania i niepewności w zrozumieniu ulg podatkowych i procedur związanych z ekspansją biznesową.

Wymagania dotyczące dokumentacji: Proces ubiegania się o ulgę podatkową na ekspansję wymaga przedłożenia szczegółowej dokumentacji, która musi być kompletna i zgodna z wymogami organów podatkowych. Nieodpowiednio przygotowana dokumentacja może opóźnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie ulgi podatkowej. Poniżej opisujemy tę trudność bardziej szczegółowo.

Kryteria kwalifikacji: Aby uzyskać ulgę podatkową na ekspansję, sprzedawca internetowy musi spełnić określone kryteria kwalifikacyjne, takie jak zatrudnianie pracowników, inwestowanie w nowe technologie i rozwijanie lokalnych relacji biznesowych. Niezrozumienie lub niemożność spełnienia tych kryteriów może stanowić przeszkodę w uzyskaniu ulgi podatkowej.

Biurokracja i procedury administracyjne: Proces ubiegania się o ulgę podatkową może być skomplikowany i czasochłonny ze względu na wymagane procedury administracyjne i biurokratyczne. Mogą pojawić się znaczne trudności w poruszaniu się po tych procedurach i w ukończeniu ich na czas.

Konkurencyjność rynku: Rynek e-commerce w Polsce jest wysoce konkurencyjny, a konkurencja może być szczególnie ostra wśród firm ubiegających się o ulgi podatkowe. Konieczność wykazania się innowacyjnością i konkurencyjnością może stanowić poważne wyzwanie.

Wymagania dotyczące dokumentacji do wniosku o ulgę podatkową na ekspansję w Polsce w 2024 r. są określone przez obowiązujące przepisy podatkowe i programy wsparcia dla przedsiębiorców. Oto kilka przykładów dokumentów, które mogą być wymagane:

Dokumenty firmowe:

 • Wpis obecny w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • Świadectwo o braku zaległości w podatkach i składkach do ZUS.
 • Pisma potwierdzające prawo do reprezentacji przedsiębiorstwa (na przykład pełnomocnictwa).

Dokumentacja finansowa:

 • Sprawozdania finansowe za poprzedni okres rozliczeniowy (np. bilans, rachunek zysków i strat).
 • Prognozy finansowe dotyczące planowanej ekspansji.
 • Dowody potwierdzające źródła finansowania ekspansji (np. umowy kredytowe, umowy z inwestorami).

Plan ekspansji:

 • Szczegółowy opis planowanej ekspansji, w tym cele, strategie i działania.
 • Szacowany wpływ ekspansji na rynek i lokalną gospodarkę.

Dokumentacja zatrudnienia:

 • Jeśli ulga podatkowa jest uzależniona od zatrudnienia określonej liczby pracowników, należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą zatrudnienie, taką jak umowy o pracę lub listy płac.
 • Informacje dotyczące planowanych miejsc pracy i warunków zatrudnienia powinny być również udostępnione.

Dokumentacja inwestycyjna:

 • Jeżeli ulga podatkowa jest związana z inwestycjami w konkretnych dziedzinach lub technologiach, konieczne może być przedstawienie dokumentów potwierdzających te inwestycje (np. rachunki, umowy, raporty z postępu prac).

Dokumentacja podatkowa:

 • Raporty potwierdzające zgodność z przepisami podatkowymi, w tym deklaracje podatkowe i potwierdzenia dokonanych płatności.

Dowody zgodności z wymogami programu wsparcia:

 • W przypadku gdy ekspansja spełnia kryteria określonego programu pomocy (np. państwowego), może być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów lub zaświadczeń.

Warto również sprawdzić aktualne przepisy i ewentualnie skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnym, aby upewnić się, że wniosek o ulgę podatkową na ekspansję zawiera wszystkie niezbędne dokumenty i spełnia wymogi obowiązujące w 2024 roku.

Podsumowanie

Podsumowując, ulga na ekspansję odgrywa znaczącą rolę w rozwoju e-commerce, zapewniając firmom wsparcie finansowe i podatkowe, które może przyczynić się do ich wzrostu i sukcesu na konkurencyjnym rynku. Konieczne jest jednak wyważenie zalet i wad, a także skuteczne zarządzanie i monitorowanie, aby ulga przyniosła pozytywne rezultaty dla firm z branży e-commerce.

Jeśli prowadzisz biznes e-commerce i potrzebujesz kompleksowej i unikalnej usługi VAT Compliance lub księgowości dla e-commerce, zapraszamy do kontaktu z ekspertami: kontakt – amavat®.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera

Pozwól się zaskoczyć nowościami, poradami, darmowym dostępem do materiałów edukacyjnych. Otrzymuj powiadomienia o wpisach na naszym blogu i nie tylko!

Zapisz się do newslettera

Pozwól się zaskoczyć nowościami, poradami, darmowym dostępem do materiałów edukacyjnych. Otrzymuj powiadomienia o wpisach na naszym blogu i nie tylko!